Tag Archives: senterpartiet

Rødgrønn forakt for lokaldemokrati

e8I de siste dagene har vi opplevd et siste snev av rødgrønn desperasjon. Miljøverndepartementet vil nå gripe inn fordi rødgrønne stortingsrepresentanter er misfornøyde med trasévalget til kommunestyret i Tromsø. Historikken er at det har vært en lang debatt om østre eller vestre alternativ. Først ble østre trasé valgt, deretter ble vestre valgt (i 2009), men da reguleringsplanen for vestre trasé ble behandlet i april 2012 valgte et stort flertall av det nye kommunestyret  (27 (V+H+Frp+Krf+SV) mot 16 stemmer (Ap+Sp+Rødt+MDG)) følgende:

  1. Forslag til reguleringsplan 1754 for E8 Sørbotn – Laukslett godkjennes ikke.
  2. Kommunestyret ber Statens vegvesen fremme reguleringsplan for ny trase E8 på strekningen Laukslett – Sørbotn i henhold til østre trase. Dette for å ivareta de trafikale forholdene vedrørende strekningen Fagernes – Lyngseidet og eventuell tunnelløsning i området Nordbotn-Tromsdalen.
  3. Kommunestyret ber Statens vegvesen lage en overordnet og helhetlig utbyggingsplan for E8 i Tromsø kommune. Planen skal inneholde kostnadsoverslag og prioriteringsliste for hver delutbygging, herunder også eventuell tunnelløsning i området Nordbotn – Tromsdalen.

Det er et stort flertall i kommunestyret for østre trasé, og det vil det sannsynligvis være nesten uansett fordi alle de borgerlige partiene og Tromsø SV ønsker det. Disse partiene ser trasévalget i et større perspektiv og hvordan det kan harmonere med langsiktige veiløsninger som Ullsfjordforbindelsen og en eventuell fremtidig Tindtunnell. Derfor virker den statlige overkjøringen ekstra provoserende.

Det største paradokset er likevel hvordan stortingskandidat for Troms SV, Torgeir Knag Fylkesnes, og statssekretær fra SV Ellen Øseth (fra Tromsø), skryter over hvordan de nå overkjører lokaldemokratiet og sitt eget lokalparti. SV viser at de egentlig er like opptatt av sentralstyring som Arbeiderpartiet og mener at avgjørelser tas best i Oslo.

Det verste med denne saken er likevel hvordan Irene Lange Nordahl (Sp), nok en gang har brukt sin stortingsposisjon til å undergrave Tromsø og Troms. Hun har tidligere brukt sin posisjon til å ødelegge RDA-ordningen. Denne gangen er det arbeidet med ny E8 som skal ødelegges. Hvilke positive saker har hun levert for Tromsø i løpet av sine fire år på Stortinget? Hun har stort sett brukt sine kontakter med Sp-topper i regjeringen til å ødelegge for Tromsø og fylket. Nå er det valg om bare 5 dager og jeg håper virkelig at utjevningsmandatet fra Troms går til Irene Dahl (V) enn til Irene Lange Nordahl.

Heldigvis er det flere velgere som er enig med meg her. Som Evy Wilhelmsen fra Ramfjord sa på TV2-nyhetene i går: – Jeg synes ingenting om dette. Et rent Sp-show, jeg håper dere får minst mulig stemmer her i Ramfjorden.

2 kommentarer

Filed under Ukategorisert

Lundteigen – et gufs fra fortiden

lundteigenJa, jeg tenker selvsagt på Per Olaf Lundteigen. Norges mest reaksjonære politiker. Nå har han vært ute og vil frata øst-europeere som har arbeidet i Norge dagpenger. Dette vitner om et menneskesyn som jeg trodde vi var kvitt for lenge siden. Under parolen, nordmenn først, vil han ta fra arbeidere som har vært i Norge som har bidradd på en fantastisk måte til å få bygd skoler, barnehager, eldrehjem, gårdsbruk osv.  deres sosiale rettigheter. Begrunnelsen er bare at de ikke er norsk!!

«Flommen» av utenlandske trygdemottakere består per i dag av om lag 1300 arbeidstakere. Å fjerne rettighetne vil være problematisk av to grunner. For det første opphever Norge fra 1. mai Norge overgangsreglene i EØS-avtalen om fri flyt av arbeidskraft. Lundteigen må dermed få med seg EU og EØS-landene på å fjerne regelen som sikrer trygdeytelser etter seks måneders arbeid i et land. For det andre er en innstramming slik Lundteigen foreslår, etisk problematisk. Vi må være villig til å dele. Også når kaka blir mindre.

Heine Vestvik Nilsen fra Venstre og Europabevegelsen, svarer på en fantastisk måte i Dagbladet i dag. Det er helt åpenbart at Lundteigen og Sp viser fram sine brune kanter og flørter med velgere som helst ser at Norge stenger sine grenser. Men slik blir det kanskje med en nei-mann i et politisk parti viss utenrikspolitiske visjon stopper på Svinesund?

4 kommentarer

Filed under Økonomi, EU, Innvandring, Sosialpolitikk, Venstre