Category Archives: Liberale verdier

Derfor feirer jeg 8.mars

Kvinnekamp

Mobilisering av kvinnene bidro til å vinne 2.verdenskrig. Et likestilt samfunn er viktig ikke bare for kvinners frihet, men også for samfunnsøkonomien og velferden

Jeg er ikke en av de som har vært og gått i tog i dag. Med respekt å melde så er det en fullstendig avkobling at 8.marskomiteen mener at den største kvinnekampen i Norge anno 2015, er den relativt forsiktige (men fornuftige) endringene som stortingsflertallet vil gjøre i arbeidsmiljøloven. Når det er sagt, så mener jeg absolutt at kvinnedagen som dag er en svært viktig dag, og at likestilling aldri kan tas for gitt. Jeg må også være såpass ærlig å si at det å være pappa til ei lita jente har preget en del av mine refleksjoner rundt likestilling. Fra min tid i ungdomspolitikken var ikke likestillingsspørsmålet det jeg brukte mest tid på, kanskje fordi jeg som mange andre hadde inntrykket av at Norge var et godt og likestilt land? Grunnleggende sett er dette rett. Samtidig er det nok viktig å forstå at dette ikke har kommet av seg selv. Selvbestemt abort og pappapermisjon er ikke bare teoretiske rettigheter og prinsipper, men praktisk politikk som endrer våre liv og som bidrar til mer likestilte familieliv og mer frihet for den enkelte kvinne. Det er flere århundre med kvinnekamp som gjør at min datter (og i hvert fall de fleste skandinaviske jenter) i utgangspunktet har like muligheter som guttene som hun går i barnehage med.

Jeg tror virkelig ikke at min datter tar skade av å gå i rosa kjole eller se på prinsessene i «Frost», ei at hun tar skade av å ta på seg snekkerbuksa og «skremme» omgivelsene med sin skumle tohodete drage. Reell likestilling handler om å gi barnet frihet til å være den personen den selv ønsker å være, uten å bli satt i bås på noen som helst måte. Samtidig må jeg være såpass ærlig å si at selv i likestilte Norge ser jeg at min datter nok vil måte noen utfordringer som ikke hennes mannlige lekekamerater i barnehagen vil måte. Jenter opplever i større grad enn gutter et stort og kryssende forventningspress. Jenter skal være flink på skolen, pleie stor sosial omgangskrets, trene flere ganger i uken, være fullstendig oppdatert på siste mote, lage deilige retter fra bunn og hele tiden ha ryddig rom/hjem. Det er kanskje ikke rart at det er alarmerende høye tall av unge jenter som melder om psykiske problemer? Som far kan jeg selvsagt ikke rydde opp i alt av samfunnets forventninger (selv om jeg er politiker), men jeg kan i hvert fall prøve å bidra med mitt til å si til både min datter og kone at de er mer enn gode nok som de er.

Omgivelsenes forventinger til jenter spiller også inn på flere områder. Det er nok utvilsomt tøffere for unge jenter å velge lederjobber og karriere enn menn. Selvsagt ikke formelt, men kanskje i større grad forventes det at når man får familie så skal kvinnen være hjemme og mannen søke karriere. Da jeg i 2013 ønsket å ta mer foreldrepermisjon enn det som var fedrekvoten, måtte jeg søke NAV om å få lov til å flytte over et par uker av mors «rettigheter». Jeg er ikke i tvil om at det fortsatt i norsk arbeidsliv skjer en del skjult diskriminering hvor kvinner i fertil alder ikke blir innstilt som nummer en til jobben fordi arbeidsgiveren tror/vet at det er familieøkning på vei. Noen glasstak er kanskje sprengt, men det er flere glasstak som bør sprenges. Tallene fra VG i dag viser at det på mange områder fortsatt er mye arbeid som trengs i norsk likestillingspolitikk.

Hvis jeg hadde en gutt ville jeg ha vært svært glad for at han var født i Norge. Jeg er enda gladere for at min datter er født i Norge. Hennes muligheter og utgangspunkt er ufattelig mye bedre enn det hennes medsøstre har det bare litt lengre syd i Europa. Kommer vi utenfor Europa er dessverre bildet mye, mye verre. Fjorårets fredspris til Malala og hennes kamp for jenters rett til utdanning er bare et av mange eksempler på at det i dag på kloden må kjempes kamper som norske kvinner vant for flere hundre år siden. Fremveksten av den totalitære og særs kvinnefiendlige ideologien som fremmes av terrorgrupper som Islamsk Stat (IS) og Boko Haram er andre eksempler på hvor de viktigste globale kvinnekampene står i dag. Disse gruppene har også dessverre sine støttespillere i vårt land, og solidariteten med verdens kvinner er en av mange grunner til å bekjempe deres forkvaklete menneskesyn.

At det fortsatt er store globale utfordringer, kan aldri være en grunn til å ikke gjøre noe lokalt, selv i et godt og relativt likestilt land som Norge. Jeg vil gjøre min jobb som politiker for et likestilt samfunn, men aller mest vil jeg gjør min jobb som pappa for at min datter skal ha alle muligheter til å gjøre det hun vil i sitt liv, uavhengig av sitt kjønn. Gratulere med dagen alle jenter og kvinner!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Filed under Familiepolitikk, Ideologi, Liberale verdier

Fører homostrid til kirkebrudd?

Likekjønnet ekteskap i Den norske kirke?

Likekjønnet ekteskap i Den norske kirke?

Etter at kirkemøtet med 64 mot 51 stemmer avviste vigsel av homofile par har det kommet mange protester. Stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) sier at han blir forbannet og Ap-politiker Mari Siljebråten har meldt seg ut i protest. Jeg er ateist og medlem i HEF, men som byråd også for kirkesaker og tidligere historiestudent er jeg interessert i utviklingen av Den norske kirke og dens forhold til staten. Hvordan Den norske kirke skal forholde seg til homoseksualitet virker til å være en gordisk knute for Kirken og dersom de ikke makter å løse denne, så tror jeg fort at både et helhetlig skille mellom stat og kirke og kanskje et alvorlig brudd i Den norske kirke.

Kirkens historie er preget av brudd og store teologiske konflikter. Selv om vi i Norge er oppvokst med tanken om den enhetlige kirken så er det vår kirke i et resultat av flere skilsmisser. Det store skisma i 1054 som førte til deling av kirken i to til en katolsk og en ortodokse kirke, har mange paralleler til konfliktene rundt homofilt ekteskap i Den norske kirke. Skismaet var et resultat av en lang utvikling hvor den østlige og vestlige del av kirken hadde glidd fra hverandre. Så lenge dette først og fremst viste seg i ytre ting – som i liturgien – kunne de holde sammen, men etter hvert som det også utviklet seg dogmatiske forskjeller ble forholdet stadig mer anspent. Den andre store skilsmissen i kirkehistorien er reformasjonen i 1536  som delte kirken i en katolsk kirke og en protestantisk kirke. De siste århundre har også en rekke mindre kirkesamfunn skilt lag fra statskirken og opprettet andre menigheter og såkalte frikirker.

Det er vanskelig å se hvordan tilhengerne og motstanderne av homofilt ekteskap kan enes og jo lengre denne uenigheten består jo høyere blir konfliktnivået og forskjellene vil øke. Det er vanskelig å se for seg at ihvertfall den delen av Den norske kirke som er mot homofilt ekteskap vil ønske å virke i en kirke som har forståelse for at ekteskap ikke bare er forbeholdt en mann og en kvinne. Samtidig har Stortinget og samfunnet heldigvis for mange år siden erkjent at vi et moderne samfunn skal kunne ha likekjønnet ekteskap og i land etter land er dette noe som presser seg fram.

Problemet for mange av aktivistene innen kirkedemokratiet er nok at de tenker på det som politikk i et land. Dersom man klarer å få 51% for et «moderne» forslag så vil samfunnet etterhvert følge etter og akseptere dette. Dette har skjedd med både abort, partnerskapslov og likekjønnet ekteskapslov. Den norske kirke er derimot en medlemsorganisasjon som har mange medlemmer, men veldig få aktive medlemmer. Dersom Den norske kirke står for noen teologiske holdninger som enkelte ikke deler, så er det nok av alternative frikirker som aldri noen gang kommer til å akseptere likekjønnet ekteskap. Mange av de som har disse holdningene er også mange av de aktive medlemmene i Den norske kirke, noe også tallene fra kirkemøtet illustrerer. Jeg vil tro at ihvertfall 80-90 prosent av innbyggerne i Norge er for likekjønnet ekteskapet. Kun 44 prosent av kirkemøtet ønsket å åpne Kirken for likekjønnet ekteskap. Samtidig risikerer Den norske kirke er at dersom tilhengerne av likekjønnet ekteskap vinner fram, vil et stort mindretall melde overgang til frikirker og at aktiviteten i Kirken synker.

Jeg har forståelse for at liberale personer ikke ønsker å være medlem i Den norske kirke, men hvorfor dannes det ikke en liberal frikirke med en liberal liturgi og teologiforsåelse som åpner for likekjønnet ekteskap? En del av årsaken er nok at mange i Norge er såkalt kulturkristne. De er ikke de som springer ned gudstjenestene på søndager, men ønsker å bruke kirkebyggene til de store hendelsene i livet (bryllup, dåp, begravelser, julaften osv.). Og det er nok de kulturkristne som sørger for at Den norske kirke finansieres raust av norske myndigheter både lokalt og sentralt. Samtidig vil nok den politiske viljen til å øke bevilgningene til Den norske kirke svekkes betydelig av den interne debatten som er om likekjønnet ekteskap. Hvor lenge vil moderne verdiliberale politikere i SV, Ap, Venstre, Høyre, MdG osv forsvare store offentlige utgifter til en kirke som ikke aksepterer likekjønnet ekteskap?

Hvilken vei skal Den norske kirke orientere seg?

Hvilken vei skal Den norske kirke orientere seg?

På mange måter har jeg stor sans for hvordan trossamfunnene er organisert i USA. Der har stat og kirke alltid vært separert. Selv om amerikanske politikere er ekstremt opptatt av å vise hvor religiøse de er, så er staten helt nøytral. Det betyr at menighetene i stor grad må finansiere seg selv og sine bygg. Det betyr også at de menighetene som ikke har medlemmer eller aktivitet etterhvert dør ut og at byggene overtas enten av andre meningheter eller brukes til andre formål. Det ville ha vært interessant om noen norske menigheter ønsket å danne en liberal frikirke og da kanskje tilogmed ønsket hevd på et kirkebygg som i dag tilhører den norske kirke.

Det kan godt hende at det ikke blir et kirkebrudd, men heller en avskalling enten den ene eller den andre veien. Uansett utfallet tror jeg at Den norske kirke vil ha utfordringer med å legitimere høye offentlige utgifter til religionsutøvelse i Den norske kirke. Enten fordi Den norske kirke kommer til å ha en rekke holdninger som ikke er sammenfallende med det store flertallet i samfunnet eller fordi en Kirke med synkende aktivitet risikerer å få enda mindre aktivitet og aktive medlemmer.

1 kommentar

Filed under LHBT, Liberale verdier, Menneskerettigheter, Religion

Svar til Kvinnefronten

Kvinnefronten i Tromsø har kontaktet meg med noen spørsmål som de gjerne vil ha svar på. Her er mine svar på vegne av Tromsø Venstre:

Vi i Kvinnefronten vil gjerne ha fokus på kvinnepolitiske saker i valgkampen. Vi har derfor bedt alle partiene svare på vedlagte spørsmål. Resultatet vil vi gå ut med i media.

Mener ditt parti at diskriminering/undertrykking av kvinner er et problem i Norge i dag? Nei (0 poeng), ja, det er et viktig samfunnsproblem (2 poeng) ja, i noen grad (1 poeng)
  1. 1.      Familiepolitikk
Vil ditt parti fjerne kontantstøtten? Ja, helt (2 poeng)
Nei, vil beholde/ utvide den (0 poeng) ja, for to-åringer (1 poeng)
Vil ditt parti gå inn for at en del av fødselspermisjonen forbeholdes far? Ja, 10 uker som i dag (1 poeng), ja, mer enn i dag (2 poeng), nei vil ikke øremerke noe til far (0 poeng)
Vil ditt parti gå inn for gratis barnehager? Ja (2 poeng), nei, men vesentlig billigere enn i dag (1 poeng),
nei (0 poeng)
  1. 2.      Salg av kropp
 
Vil ditt parti opprettholde forbudet mot sexkjøp (dvs beholde loven som i dag)? Ja (2 p) nei (0 p)
Vil ditt parti stemme for økte midler til rehabilitering og hjelp til prostituerte for å komme ut av prostitusjon? Ja (2 p) nei (0 p)
Vil ditt parti gå inn for at politiet bruker mer ressurser på å håndheve sexkjøpsloven (spesielt etterforskning av internasjonal menneskehandel og skjulte bordeller)? Ja (2 p) nei (0 p)
Vil ditt parti stemme mot tillatelser til å starte strippeklubber i kommunen? Ja (2p) nei (0p)
  1. 3.      Arbeid
 
Vil ditt parti gi lovfestet rett til heltid? Det vil si at nye ledige stillinger går til allerede deltidsansatte. Nei, vi mener ikke at det er behov for å lovfeste dette, men at dette er noe man som arbeidsgiver bør prøve å få ordnet hvis det er hensiktsmessig og ønskelig for begge parter.
Vil dere øremerke midler til målrettet arbeid for å redusere og fjerne ufrivillig deltid? Nei. Se svar ovenfor
Vil dere gå inn for prøveprosjekt med 6 timers arbeidsdag i neste periode? Nei. Vi vil forholde oss til gjeldende arbeidsmiljølov og ser absolutt ingen grunn til at innbyggerne i Tromsø skal betale kommunalt ansatte den samme lønnen, selv om de utfører 20% mindre arbeid.
Vil dere iverksette tiltak i samarbeid med fagforeningene for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i kommunen? Nei. Vi vil at menn og kvinner som utfører samme jobb skal ha lik lønn og likt arbeid. Å sammenligne lønn mellom for eksempel en kvinnelig ingeniør og en mannlig sykepleier er som å sammenligne epler og bananer.
  1. 4.      Seksualundervisning i skolen
 
Vil ditt parti inkludere diskusjoner om porno og sexkjøpsloven som en del av seksualundervisninga i skolen? Vi regner med at det informeres om pornografi i seksualundervisningen siden det er lovlig i Norge og en normal del av mange menneskers seksualliv. Vi ser gjerne at det fokuseres på den nye sexkjøpsloven og dens negative virkning for mange av prostituerte.
Støtter deres parti at ungdom mellom 16 og 20 år skal ha gratis tilgang til alle typer prevensjonsmidler? Ja.
  1. 5.      Vold mot kvinner
 
Vil ditt parti prioritere finansiering av nytt bygg til krisesenteret? Vi er positive til et nytt krisesenter.
Vil ditt parti innvilge ekstra midler til informasjonskampanjer for å forebygge vold mot kvinner i parforhold. Vi vil arbeide mot all vold overalt i samfunnet.
Vil deres parti jobbe for å gi oppholdstillatelse til kvinner som går ut av voldelige forhold, selv om de ikke har bodd i Norge i tre år? Ja
Hva er ditt partis viktigste likestillingssak lokalt? Venstre ønsker et liberalt og tolerant Tromsø hvor ingen diskrimineres på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning eller nedsatt funksjonsevne.

3 kommentarer

Filed under Arbeidsliv, LHBT, Liberale verdier

Fullt folkestyre i hele landet

Helhetlig endringsforslag fra Alfred Bjørlo, Guri Melby og Jonas Stein Eilertsen

All offentlig forvaltning skal ha som formål å tjene innbyggerne i det området av landet den har myndighet. Da direkte valg av fylkesting ble innført i 1975, var det et stort skritt i retning av mer folkestyre, der folkevalgte skulle ta og kunne stilles direkte til ansvar for viktige beslutninger.

Siden den gang har mye av utviklingen gått i feil retning. Mer og mer statlig byråkrati og mindre og mindre folkevalgt demokrati avgjør viktige samfunnspørsmål, både i fylkene og kommunene.

Fylkeskommunene er de siste årene fratatt langt flere oppgaver enn den er tilført. Kommunene også har også hatt sterk vekst i antall oppgaver og ansatte, men ikke i myndighet. Stadig oftere settes lokaldemokratiet til side ved at statlige myndigheter detaljstyrer eller overprøver kommunale vedtak. Venstre mener denne økende statlige overstyringen truer lokaldemokratiet.

For Venstre er det et overordnet mål å desentralisere makt i et Norge som er mer sentralstyrt enn noensinne. Venstres hovedgrep for å oppnå dette er å gjennomføre en kommunereform der flere offentlige oppgaver blir desentralisert fra staten til kommunene. En slik reform krever etter Venstres syn en ny kommunestruktur, der man reduserer antall kommuner til å samsvare med naturlige sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Venstre vil gjennomføre en ny kommunereform ved at Stortinget fastsetter et måltall for hvor mange kommuner reformen skal resultere i, men hvor kommunene selv får bestemme de nye kommunegrensene. I tillegg til å overta oppgaver fra staten, bør de nye kommunene overta oppgavene til dagens fylkeskommuner slik at fylkeskommunen kan fjernes som forvaltningsnivå. Dette vil gi den enkelte borger mer makt over eget liv og styrke lokaldemokratiet.

Dagens fylkesmannordning bør også endres, og statens makt over kommunale folkevalgte beslutninger må begrenses. Det må fortsatt eksistere ordninger med statlig tilsyn ovenfor kommunene, men disse ordningene må ikke knyttes til et «personifisert embete» slik tilfellet er i dag gjennom Fylkesmannen.

 

3 kommentarer

Filed under Demokrati, Liberale verdier

Statlig leggetid kl.2??

John Stuart Mill brukte sitt politiske virke til å kjempe for liberale holdninger og mot moralismen.

John Stuart Mill brukte sitt politiske virke til å kjempe for liberale holdninger og mot moralismen.

Sosialistregjeringen vil nå innføre statlig leggetid kl.2. Masse gode grunner til å være i mot, noe blant annet Venstres nestleder Ola Elvestuen sier i Dagbladet. For det første er dette noe hver enkelt kommune burde kunne bestemme selv, og staten griper nå unødvendig inn i lokal selvråderett. For det andre er det bør folk ta ansvar for sine egne liv. Uansett om man har drukket alkohol eller ikke, er det forbudt å bruke vold mot andre mennesker. Det er ikke noe som heter «fylla har skylla». For det tredje mener jeg at folk bør få frihet til å bestemme over sine egne liv. Mennesker er avhengige av frihet for å kunne skape nye idéer, nye tanker og ikke minst leve det gode liv. Jeg siterer gjerne den gode liberaleren, John Stuart Mill (som forøvrig brukte mye av sitt politiske virke til å kjempe for liberale holdninger og mot moralismen representert ved pietistene):

«Without liberty there will be no scope for spontaneity, originality, genius for mental energy, for moral courage. Society will be crushed by the weight of ”collective mediocrity»

Jeg har full respekt for at folk ikke vil være på byen til kl.3, men hvorfor skal de nekte meg å ta en pils hvis jeg vil gjøre det?

9 kommentarer

Filed under Liberale verdier

10 gode grunner til å velge Venstre fremfor Krf

korsDet er noen gode grunner til å velge KrF. De vil øke bistandsbudsjettet, og har også ganske god klimapolitikk. Men det finnes langt flere grunner til å velge Venstre fremfor KrF. Her kommer 10 av dem.

1. KrF er motstandere av vår felles ekteskapslov, og vil reversere denne. Her er Venstre på en helt annen planet enn KrF. Vi mener det er grunnleggende at homofile og heterofile har de samme rettighetene.

2. KrF vil forby abort. Venstre mener dette dette vanskelige spørsmålet ikke bør besvares og bestemmes politisk, men av hver enkelt menneske. Venstre mener derfor at kvinner skal kunne bestemme over egen kropp ved at abort fortsatt skal være tillatt inntil 12. uke i svangerskapet.

3. KrF er tilhengere av blasfemiparagrafen. Venstre er sterke forkjempere for ytringsfriheten.

4. KrF er mot kommunesammenslåing. Venstre vil ha en kommunereform for å sikre sterke kommuner som kan gi mer desentralisering av makt og tilby mer forebygging og velferdstjenester i folks hjemkommune.

5. KrF vil ikke la homofile adoptere. Dette skal visstnok være av hensyn til barna. Venstre ser at det er tusenvis av homofile mennesker med masse ansvarlighet og kjærlighet som ønsker å adoptere barn. Ettersom adoptivforeldre må gjennom et nåløye etter en lang søknadsprosess – der hensynet til barna alltid veier tyngst – fører Venstres politikk på dette området til at hensynet til flere barn blir ivaretatt. Samtidig får flere oppleve gleden av å være foreldre.

6. KrF er motstandere av medikamentbruk i rusbehandlingen. Venstre erkjenner at ikke alle rusavhengige kan bli friske uten medikamenter som demmer opp for sterke abstinenser. Selv om ikke-medikamentell behandling skal være det primære, mener Venstre at medikamenter må kunne brukes der det trengs. Hvis ikke vil enda flere rusavhengige stå uten hjelp, noe som vil få katastrofale konsekvenser.

7. KrF er sterke motstandere av sprøyterom. Sprøyterommet i Oslo har sørget for trygghet og færre overdoser, samtidig som avstanden mellom brukerne og behandlingsapparatet har blitt mindre slik at mange har kommet inn i et behandlingsløp. Venstre var det første partiet som ble forkjempere for sprøyterom, og vil tilby dette også i andre byer, bl.a. Bergen.

8. KrF blander religion og politikk. Venstre mener at religion er en privatsak.

9. KrF er sterke tilhengere av kristen formålsparagraf i skolen. Venstre mener skolen skal være livssynsnøytral. Skolen skal ikke favorisere religioner. Igjen: Religion er en privatsak.

10. KrF er kristenkonservative. Venstre er liberale. Les mer om hva det vil si å være liberal her.

3 kommentarer

Filed under Ideologi, Liberale verdier

V for Venstre – freedom forever

V for Venstre - freedom forever. Stem Venstre 14.september!

V for Venstre - freedom forever. Stem Venstre 14.september!

Dagens bloggpost er inspirert av et fantastisk kult bilde laget av en twitrer @ansheleriksen. Han er tydeligvis Venstre-sympatisør, men ellers kjenner jeg ikke han. V for Venstre – freedom forever er et glitrende slagord for det liberale partiet Venstre. Det er også utrolig bra å linke de liberale tankene med den glimrende filmen V for Vendetta. Filmen er et varmt forsvar for individets frihet og begrensning av overvåkning og sentralisering av makt. Som musikk i ørene for en liberalerer. Hvis du ikke har sett den ennå, er det bare å kjøpe den med en eneste gang. Som en venninne av meg sa: Etter at jeg så filmen sammen med faren min, forstod han hvorfor Venstre var så opptatt av personvern og individuelle friheter.

Ikke minst har filmen mye gode sitater. Her er noen av mine favoritter:

  • People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.
  • Beneath this mask there is more than flesh. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy, and ideas are bulletproof.
  • You found something else. In that cell, you found something that mattered more to you than life. Because when they threatened to kill you unless you gave them what they wanted… you told them you’d rather die. You faced your death, Evey. You were calm. You were still. Try to feel now what you felt then.
  • And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn’t there? Cruelty and injustice, intolerance and oppression. And where once you had the freedom to object, to think and speak as you saw fit, you now have censors and systems of surveillance coercing your conformity and soliciting your submission. How did this happen? Who’s to blame? Well certainly there are those more responsible than others, and they will be held accountable, but again truth be told, if you’re looking for the guilty, you need only look into a mirror. I know why you did it. I know you were afraid. Who wouldn’t be? War, terror, disease. There were a myriad of problems which conspired to corrupt your reason and rob you of your common sense. Fear got the best of you, and in your panic you turned to the now high chancellor, Adam Sutler. He promised you order, he promised you peace, and all he demanded in return was your silent, obedient consent

Venstre er Norges liberale parti og den sterkeste forsvareren av ditt personvern, din frihet og dine grunnleggende menneskerettigheter. Det er den beste grunnen til å stemme Venstre 14.september!

1 kommentar

Filed under Ideologi, Liberale verdier, Personvern

Nok en god grunn til at Venstre ikke kan sitte i regjering med Frp

pallettDagbladet melder i dag at Frp vil kreve fullt gjennomslag for sin innvandringspolitikk og kreve ministeren på dette området. Det er soleklart at rause, tolerante og liberale Venstre-folk ikke kan være statsråd i en regjering med Per-Willy Amundsen eller Per Sandberg som utvandring- og ekskluderingsminister. Dette beviser det Lars Sponheim har sagt hele tiden: Den politiske avstanden mellom Venstre og Frp er for stor til at vi kan være i samme regjering. På områder som miljø, kultur, det flerkulturelle Norge, ansvarlig økonomisk politikk, bistand, internasjonal rett er Venstre og Frp kanskje hovedmotstandere i norsk politikk.

Der Frp vil ha innvandringsministeren for å stenge folk ute, er Venstre den totale motsetningen. Vi ønsker en raus og liberal innvandringspolitikk og åpne en ærlig dør til Norge. Vi vedtok denne uttalelsen på forrige landsmøte (det var forøvrig jeg som skrev utgangspunktet for den uttalelsen). Sammen med Anne Solsvik hadde vi en større kronikk i Dagbladet om Mer innvandring, takk! Utfordringen i fremtiden vil ikke være å begrense innvandringen, men tvert i mot å sørge for at vi får nok innvandring. Allerede i dag er det en kjensgjerning at Norge stopper opp uten innvandring. Overalt i vårt samfunn er det innvandrere som gjør en uvurderlig innsats for å skape mer verdier til fellesskapet og som samtidig er med på å gjøre norsk kultur mer mangfoldig. Det er disse menneskene som danner kjernen av innvandring til Norge og det er disse menneskene vi må ønske hjertelig velkommen.

Landet trenger en ny regjering. Lars Sponheim har helt rett når han sier at Jens er mett og selvtilfreds. Det må gjøres en helt annen innsats for å løse klimaproblemene. Det må satses på kunnskap og småbedrifter istedetfor gårdagens løsninger. Vi må åpne en ærlig dør for de som ønsker å jobbe og skape verdier i landet. Vi må reformere velferdsstaten og modernisere offentlig sektor. På noen områder vil Frp være enig med de borgerlige partiene, men den politiske avstanden mellom det intolerante Frp og det liberale og rause Venstre er for stor til at begge partiene kan være i samme regjering.

Heldigvis er det slik at det er 60-70% sjanse for at det rødgrønne flertallet faller. Da kan fort være Venstre, Krf og Høyre som er det realistiske alternativet. Frp kommer kun i regjering hvis H+Frp får rent flertall og da må det skje et politisk jordskjelv av dimensjoner. Tyngdepunktet i norsk politikk ligger i sentrum, og der er verken Høyre eller Frp. Men der er Venstre, som et liberalt og sosialt bevisst parti som er opptatt av miljø, næringsliv, utviklingen av kunnskapssamfunnet og viktige verdier som personvern og ytringsfrihet

12 kommentarer

Filed under Innvandring, Integrering, Liberale verdier, Venstre

Nei til statlig leggetid

closed-signDen rødgrønne  regjeringen mener at vi nå har fått for mye frihet og vil nå ta tak i samfunnsproblem nummer en: Voksne mennesker som tar seg ei pils på byen etter kl. 2.

Dette er formynderstaten på sitt verste. Det kan ikke være sånn at regjeringen skal bestemme at ingen skal kunne få kjøpt øl etter klokken 0200. Venstre mener lokale myndigheter er fullt i stand til å finne gode lokale løsninger. Hvis innbyggerne i kommunen ønsker stengetid kl.2, så får det være kommunens problem, men jeg vil ha meg frabedt at Bjarne Håkon Hanssen og Knu Storberget skal bestemme når man skal få kjøpe seg ei pils .
Det er faktisk veldig fornuftig med lengre skjenketider på uteplasser. Der har man kontroll med berusede personer og politi og sikkerhetsvakter er rett rundt hjørnet. Den sikkerheten har man ikke på lokale nachspiel rundt omkring. Det er trist, men de fleste voldtektene og voldsepisodene skjer ikke på byen, men på nachspiel. Og hvis du trodde at taxikøene var ille i dag kl.3 når ihvertfall noen har gått hjem, så bør du ihvertfall grue deg til taxikøene som oppstår hvis de rødgrønne får det som de vil.
De fleste voldsepisodene skjer i hjemmet og i txikøene, det er der de rødgrønne nå vil flytte folk. I tillegg er det helt idiotisk med en statlig leggetid i Norge. Landet trenger ny regjering til høsten!

5 kommentarer

Filed under Liberale verdier

Valgerd og Kjell Magne kom tilbake!

kjellmagneTidligere nestleder i Krf, Knut Arild Hareide, lufter ut frustrasjonen etter debatten på Krfs landsmøte rundt den nye ekteskapsloven.- Jeg har ledet programarbeidet og støtter vedtaket som ble fattet idag, men jeg blir dypt skuffet over at delegater på vårt landsmøte bruker vår talerstol til å si at homofilt samliv er unatulig, og at det er hån mot skaperverket. Det er ikke KrFs syn, skriver Hareide i bloggen sin.

Dette viser klart de to delene som Krf består av. Den ene delen er et relativt åpent kristendemokratisk parti plassert i det politiske sentrum i veldige mange saker. Et moderat parti som kjemper for religionen og kristendommens plass i det norske samfunn. Et parti hvor partilederen, tar seg et glass rødvin og har et ihvertfall mer avslappet forhold til moralisme (selv om kanskje det største lavmålet i norsk politikk var når Valgerd forklarte sin motstand mot rusbrus, ikke fordi hun var bekymret for sine egne barn, men for naboens barn).

Det andre viser et moralistisk verdiparti på høyrefløyen. Et parti som vil bruke landsmøtet og valgkampen til å angripe og rakke ned på homofilt ekteskap. kamp for Israels rett til å gjøre omtrent hva de vil i Midtøsten og en kamp mot abort. Det er denne delen som også brenner for å samarbeid med Frp. Det som er trist (for Krfs del) er at det er dette som vises fra landsmøtet. Det er oppsiktsvekkende at en så sentral person som Knut Arild Hareide går ut mot sitt eget landsmøte.

Jeg tror mange på Krfs LM hadde hatt godt av å lese Thor Bjarne Bores blogginnlegg om kristne verdier og hva som egentlig bør være fokuset til et kristendemokratisk parti. Kampen om Krfs sjel vil utvilsomt fortsette. For min egen del vil jeg gjerne ha tilbake både Valgerd og Kjell Magne, ihvertfall noen som deler deres politiske prosjekt. Hvis Krf vil seg selv godt vil det nok være lurt å få fram Knut Arild Hareide. Det som ihvertfall begynner å bli mer og mer klar er at velgere som er opptatt av at vi trenger fornyelse i dette landet, men samtidig mener at det er viktig med liberale verdier, utvilsomt bør stemme Venstre ved valget. Venstre får frem mye av de gode sidene i Krf (og for den saks skyld i Høyre). Et sterkt Frp vil gi økt styrke for de mørke sidene både i Krf og i Høyre (jmf. innvandreropprøret i Høyres landsmøte)

Et sterkere Venstre vil gi krefter til de sympatiske og liberale sidene i disse partien. Det vil være helt uaktuelt for Venstre å støtte en regjering som reverserer ekteskapsloven, lesbiske pars rett til assistert befruktning, abortlovgivning, ukritisk Israel-poltikk osv.

1 kommentar

Filed under LHBT, Liberale verdier, Venstre