Category Archives: LHBT

Fører homostrid til kirkebrudd?

Likekjønnet ekteskap i Den norske kirke?

Likekjønnet ekteskap i Den norske kirke?

Etter at kirkemøtet med 64 mot 51 stemmer avviste vigsel av homofile par har det kommet mange protester. Stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) sier at han blir forbannet og Ap-politiker Mari Siljebråten har meldt seg ut i protest. Jeg er ateist og medlem i HEF, men som byråd også for kirkesaker og tidligere historiestudent er jeg interessert i utviklingen av Den norske kirke og dens forhold til staten. Hvordan Den norske kirke skal forholde seg til homoseksualitet virker til å være en gordisk knute for Kirken og dersom de ikke makter å løse denne, så tror jeg fort at både et helhetlig skille mellom stat og kirke og kanskje et alvorlig brudd i Den norske kirke.

Kirkens historie er preget av brudd og store teologiske konflikter. Selv om vi i Norge er oppvokst med tanken om den enhetlige kirken så er det vår kirke i et resultat av flere skilsmisser. Det store skisma i 1054 som førte til deling av kirken i to til en katolsk og en ortodokse kirke, har mange paralleler til konfliktene rundt homofilt ekteskap i Den norske kirke. Skismaet var et resultat av en lang utvikling hvor den østlige og vestlige del av kirken hadde glidd fra hverandre. Så lenge dette først og fremst viste seg i ytre ting – som i liturgien – kunne de holde sammen, men etter hvert som det også utviklet seg dogmatiske forskjeller ble forholdet stadig mer anspent. Den andre store skilsmissen i kirkehistorien er reformasjonen i 1536  som delte kirken i en katolsk kirke og en protestantisk kirke. De siste århundre har også en rekke mindre kirkesamfunn skilt lag fra statskirken og opprettet andre menigheter og såkalte frikirker.

Det er vanskelig å se hvordan tilhengerne og motstanderne av homofilt ekteskap kan enes og jo lengre denne uenigheten består jo høyere blir konfliktnivået og forskjellene vil øke. Det er vanskelig å se for seg at ihvertfall den delen av Den norske kirke som er mot homofilt ekteskap vil ønske å virke i en kirke som har forståelse for at ekteskap ikke bare er forbeholdt en mann og en kvinne. Samtidig har Stortinget og samfunnet heldigvis for mange år siden erkjent at vi et moderne samfunn skal kunne ha likekjønnet ekteskap og i land etter land er dette noe som presser seg fram.

Problemet for mange av aktivistene innen kirkedemokratiet er nok at de tenker på det som politikk i et land. Dersom man klarer å få 51% for et «moderne» forslag så vil samfunnet etterhvert følge etter og akseptere dette. Dette har skjedd med både abort, partnerskapslov og likekjønnet ekteskapslov. Den norske kirke er derimot en medlemsorganisasjon som har mange medlemmer, men veldig få aktive medlemmer. Dersom Den norske kirke står for noen teologiske holdninger som enkelte ikke deler, så er det nok av alternative frikirker som aldri noen gang kommer til å akseptere likekjønnet ekteskap. Mange av de som har disse holdningene er også mange av de aktive medlemmene i Den norske kirke, noe også tallene fra kirkemøtet illustrerer. Jeg vil tro at ihvertfall 80-90 prosent av innbyggerne i Norge er for likekjønnet ekteskapet. Kun 44 prosent av kirkemøtet ønsket å åpne Kirken for likekjønnet ekteskap. Samtidig risikerer Den norske kirke er at dersom tilhengerne av likekjønnet ekteskap vinner fram, vil et stort mindretall melde overgang til frikirker og at aktiviteten i Kirken synker.

Jeg har forståelse for at liberale personer ikke ønsker å være medlem i Den norske kirke, men hvorfor dannes det ikke en liberal frikirke med en liberal liturgi og teologiforsåelse som åpner for likekjønnet ekteskap? En del av årsaken er nok at mange i Norge er såkalt kulturkristne. De er ikke de som springer ned gudstjenestene på søndager, men ønsker å bruke kirkebyggene til de store hendelsene i livet (bryllup, dåp, begravelser, julaften osv.). Og det er nok de kulturkristne som sørger for at Den norske kirke finansieres raust av norske myndigheter både lokalt og sentralt. Samtidig vil nok den politiske viljen til å øke bevilgningene til Den norske kirke svekkes betydelig av den interne debatten som er om likekjønnet ekteskap. Hvor lenge vil moderne verdiliberale politikere i SV, Ap, Venstre, Høyre, MdG osv forsvare store offentlige utgifter til en kirke som ikke aksepterer likekjønnet ekteskap?

Hvilken vei skal Den norske kirke orientere seg?

Hvilken vei skal Den norske kirke orientere seg?

På mange måter har jeg stor sans for hvordan trossamfunnene er organisert i USA. Der har stat og kirke alltid vært separert. Selv om amerikanske politikere er ekstremt opptatt av å vise hvor religiøse de er, så er staten helt nøytral. Det betyr at menighetene i stor grad må finansiere seg selv og sine bygg. Det betyr også at de menighetene som ikke har medlemmer eller aktivitet etterhvert dør ut og at byggene overtas enten av andre meningheter eller brukes til andre formål. Det ville ha vært interessant om noen norske menigheter ønsket å danne en liberal frikirke og da kanskje tilogmed ønsket hevd på et kirkebygg som i dag tilhører den norske kirke.

Det kan godt hende at det ikke blir et kirkebrudd, men heller en avskalling enten den ene eller den andre veien. Uansett utfallet tror jeg at Den norske kirke vil ha utfordringer med å legitimere høye offentlige utgifter til religionsutøvelse i Den norske kirke. Enten fordi Den norske kirke kommer til å ha en rekke holdninger som ikke er sammenfallende med det store flertallet i samfunnet eller fordi en Kirke med synkende aktivitet risikerer å få enda mindre aktivitet og aktive medlemmer.

Reklame

1 kommentar

Filed under LHBT, Liberale verdier, Menneskerettigheter, Religion

Svar til Kvinnefronten

Kvinnefronten i Tromsø har kontaktet meg med noen spørsmål som de gjerne vil ha svar på. Her er mine svar på vegne av Tromsø Venstre:

Vi i Kvinnefronten vil gjerne ha fokus på kvinnepolitiske saker i valgkampen. Vi har derfor bedt alle partiene svare på vedlagte spørsmål. Resultatet vil vi gå ut med i media.

Mener ditt parti at diskriminering/undertrykking av kvinner er et problem i Norge i dag? Nei (0 poeng), ja, det er et viktig samfunnsproblem (2 poeng) ja, i noen grad (1 poeng)
  1. 1.      Familiepolitikk
Vil ditt parti fjerne kontantstøtten? Ja, helt (2 poeng)
Nei, vil beholde/ utvide den (0 poeng) ja, for to-åringer (1 poeng)
Vil ditt parti gå inn for at en del av fødselspermisjonen forbeholdes far? Ja, 10 uker som i dag (1 poeng), ja, mer enn i dag (2 poeng), nei vil ikke øremerke noe til far (0 poeng)
Vil ditt parti gå inn for gratis barnehager? Ja (2 poeng), nei, men vesentlig billigere enn i dag (1 poeng),
nei (0 poeng)
  1. 2.      Salg av kropp
 
Vil ditt parti opprettholde forbudet mot sexkjøp (dvs beholde loven som i dag)? Ja (2 p) nei (0 p)
Vil ditt parti stemme for økte midler til rehabilitering og hjelp til prostituerte for å komme ut av prostitusjon? Ja (2 p) nei (0 p)
Vil ditt parti gå inn for at politiet bruker mer ressurser på å håndheve sexkjøpsloven (spesielt etterforskning av internasjonal menneskehandel og skjulte bordeller)? Ja (2 p) nei (0 p)
Vil ditt parti stemme mot tillatelser til å starte strippeklubber i kommunen? Ja (2p) nei (0p)
  1. 3.      Arbeid
 
Vil ditt parti gi lovfestet rett til heltid? Det vil si at nye ledige stillinger går til allerede deltidsansatte. Nei, vi mener ikke at det er behov for å lovfeste dette, men at dette er noe man som arbeidsgiver bør prøve å få ordnet hvis det er hensiktsmessig og ønskelig for begge parter.
Vil dere øremerke midler til målrettet arbeid for å redusere og fjerne ufrivillig deltid? Nei. Se svar ovenfor
Vil dere gå inn for prøveprosjekt med 6 timers arbeidsdag i neste periode? Nei. Vi vil forholde oss til gjeldende arbeidsmiljølov og ser absolutt ingen grunn til at innbyggerne i Tromsø skal betale kommunalt ansatte den samme lønnen, selv om de utfører 20% mindre arbeid.
Vil dere iverksette tiltak i samarbeid med fagforeningene for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i kommunen? Nei. Vi vil at menn og kvinner som utfører samme jobb skal ha lik lønn og likt arbeid. Å sammenligne lønn mellom for eksempel en kvinnelig ingeniør og en mannlig sykepleier er som å sammenligne epler og bananer.
  1. 4.      Seksualundervisning i skolen
 
Vil ditt parti inkludere diskusjoner om porno og sexkjøpsloven som en del av seksualundervisninga i skolen? Vi regner med at det informeres om pornografi i seksualundervisningen siden det er lovlig i Norge og en normal del av mange menneskers seksualliv. Vi ser gjerne at det fokuseres på den nye sexkjøpsloven og dens negative virkning for mange av prostituerte.
Støtter deres parti at ungdom mellom 16 og 20 år skal ha gratis tilgang til alle typer prevensjonsmidler? Ja.
  1. 5.      Vold mot kvinner
 
Vil ditt parti prioritere finansiering av nytt bygg til krisesenteret? Vi er positive til et nytt krisesenter.
Vil ditt parti innvilge ekstra midler til informasjonskampanjer for å forebygge vold mot kvinner i parforhold. Vi vil arbeide mot all vold overalt i samfunnet.
Vil deres parti jobbe for å gi oppholdstillatelse til kvinner som går ut av voldelige forhold, selv om de ikke har bodd i Norge i tre år? Ja
Hva er ditt partis viktigste likestillingssak lokalt? Venstre ønsker et liberalt og tolerant Tromsø hvor ingen diskrimineres på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning eller nedsatt funksjonsevne.

3 kommentarer

Filed under Arbeidsliv, LHBT, Liberale verdier

Valgerd og Kjell Magne kom tilbake!

kjellmagneTidligere nestleder i Krf, Knut Arild Hareide, lufter ut frustrasjonen etter debatten på Krfs landsmøte rundt den nye ekteskapsloven.- Jeg har ledet programarbeidet og støtter vedtaket som ble fattet idag, men jeg blir dypt skuffet over at delegater på vårt landsmøte bruker vår talerstol til å si at homofilt samliv er unatulig, og at det er hån mot skaperverket. Det er ikke KrFs syn, skriver Hareide i bloggen sin.

Dette viser klart de to delene som Krf består av. Den ene delen er et relativt åpent kristendemokratisk parti plassert i det politiske sentrum i veldige mange saker. Et moderat parti som kjemper for religionen og kristendommens plass i det norske samfunn. Et parti hvor partilederen, tar seg et glass rødvin og har et ihvertfall mer avslappet forhold til moralisme (selv om kanskje det største lavmålet i norsk politikk var når Valgerd forklarte sin motstand mot rusbrus, ikke fordi hun var bekymret for sine egne barn, men for naboens barn).

Det andre viser et moralistisk verdiparti på høyrefløyen. Et parti som vil bruke landsmøtet og valgkampen til å angripe og rakke ned på homofilt ekteskap. kamp for Israels rett til å gjøre omtrent hva de vil i Midtøsten og en kamp mot abort. Det er denne delen som også brenner for å samarbeid med Frp. Det som er trist (for Krfs del) er at det er dette som vises fra landsmøtet. Det er oppsiktsvekkende at en så sentral person som Knut Arild Hareide går ut mot sitt eget landsmøte.

Jeg tror mange på Krfs LM hadde hatt godt av å lese Thor Bjarne Bores blogginnlegg om kristne verdier og hva som egentlig bør være fokuset til et kristendemokratisk parti. Kampen om Krfs sjel vil utvilsomt fortsette. For min egen del vil jeg gjerne ha tilbake både Valgerd og Kjell Magne, ihvertfall noen som deler deres politiske prosjekt. Hvis Krf vil seg selv godt vil det nok være lurt å få fram Knut Arild Hareide. Det som ihvertfall begynner å bli mer og mer klar er at velgere som er opptatt av at vi trenger fornyelse i dette landet, men samtidig mener at det er viktig med liberale verdier, utvilsomt bør stemme Venstre ved valget. Venstre får frem mye av de gode sidene i Krf (og for den saks skyld i Høyre). Et sterkt Frp vil gi økt styrke for de mørke sidene både i Krf og i Høyre (jmf. innvandreropprøret i Høyres landsmøte)

Et sterkere Venstre vil gi krefter til de sympatiske og liberale sidene i disse partien. Det vil være helt uaktuelt for Venstre å støtte en regjering som reverserer ekteskapsloven, lesbiske pars rett til assistert befruktning, abortlovgivning, ukritisk Israel-poltikk osv.

1 kommentar

Filed under LHBT, Liberale verdier, Venstre